Правно известие

Кантора

Лиляна Бакайоко е адвокат от Парижка и от Софийска адвокатски колегии.

Адрес във Франция : 11 Boulevard de Sébastopol, 75001 Paris

Адрес в България : Младост 2, бл. 205, вх. 4, ап. 60, София 1799

Телефонни и електронни данни за контакт: (+33) 1 80 49 39 30, (+33) 6 03 71 96 82, (+359) 878 284 106 ; liliana.bakayoko@gmail.com

Директор на публикацията: Лиляна Бакайоко

Хост на сайта: Superhosting ; адрес : 36 бул. Д-р Г. М. Димитов, София 1797, България ; имейл :
esupport@superhosting.bg; телефон : (+359) 2 81 08 991
 

 

Омбудсман

В съответствие с разпоредбите на членове L. 612-1 и сл. от френския Потребителски кодекс, Вие имате възможност, като потребител, да се обърнете безплатно към Потребителския омбудсман към френския Националнен съвет на адвокатските колегии (CNB), чийто координати са следните:

CNB – Médiateur à la consommation – 180 Boulevard Haussmann 75008 PARIS

Имейл : mediateur@mediateur-consommation-avocat.fr

Уебсайт : https://mediateur-consommation-avocat.fr
 

 

Защита на личните данни

Необходимост от събиране и цели

Данните, събрани в контекста на мисиите, дефинирани тук, подлежат на компютърна обработка, предназначена да отговори на заявките на клиента и по-общо, за целите на обработката и мониторинга на файлове, фактуриране и събиране или определяне на хонорар.

Личните данни се обработват в софтуера за управление на „връзки с клиенти“ на кантората, който е споменат в регистъра за обработка.

Администратор на данните и получатели на събраните данни

Лицето, отговорно за обработката на лични данни, е адвокат Лиляна Бакайоко, с която може да се свържете на гореспоменатия адрес.

За нуждите на зачитане на професионалната тайна, всяка информация е предназначена единствено за адвоката и неговия упълномощен персонал, включително сътрудници и стажанти. Данните събрани от клиента не се предават на търговски или рекламни интервенти.

Период на съхранение на данни

Данните се съхраняват само за времето, необходимо за преследваните цели, в съответствие със законовите или професионални изисквания, приложими към адвоката.

Права на лицата

По законни причини клиентът може да възрази срещу обработката на данни, отнасящи се до него. При все това, вниманието на клиента се насочва към факта, че непредставянето на каквато и да е полезна информация може да попречи на адвоката да обработи искането му или да забави обработката му.

В съответствие с Европейския общ регламент за защита на личните данни (RGPD) и френския Закон за защита на данните от 6 януари 1978 г., изменен, клиентът има право на достъп, ограничаване, коригиране, изтриване или премахване на лични данни, отнасящи се до него. Когато това е приложимо, клиентът има право и на преносимост на своите данни. Клиентът може също така да даде своите указания на кантората за комуникация или не на личните му данни след смъртта му.

Гореспоменатите права могат да бъдат упражнени пред служителя по защита на данните, чрез имейл на следния адрес liliana.bakayoko@gmail.com или по пощата на следния адрес Младост 1, бл. 51, ет 2, ап. 11, София 1784, придружен от копие на документ за самоличност.

В случай на спор може да бъде сезирана френскиата Национална комисия по информатика и свободи, компетентният надзорен орган.