Политика за поверителност

Събраните лични данни подлежат на компютърна обработка, предназначена за предоставяне на услуги на нашите клиенти, издаване на фактури и следене на договорните отношения с нашите клиенти.

Получател на личните данни е Лиляна Бакайоко, адвокат от Парижка и от Софийска адвокатски колегии, адрес във Франция: 11 Boulevard de Sébastopol, 75001 Paris, адрес в България: ж.к. Младост 2, бл. 205, вх. 4, ап. 60, София 1799, телефони: (+33) 6 03 71 96 82, (+359) 878 284 106, имейл: liliana.bakayoko@gmail.com.

В приложение на чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EO (Общ регламент относно защитата на данните), директорът на публикацията на този сайт ви информира:

Администратор на данните е адвокат Лиляна Бакайоко, чиито данни за контакт са дадени по-горе.

За изготвяне на фактура, в случай че не бъдат предприети последващи действия, тези данни ще се съхраняват за срок от максимум 15 дни. В случай че бъдат предприети последващи действия и казусът бъде поверен на адвоката, данните ще се съхраняват в продължение на 5 години, считано от последния правен акт.

За уговаряне на среща, в случай че е уговорена среща и е извършена консултация, данните ще се съхраняват в продължение на 5 години, считано от датата на консултация. В случай че субекта на данните не дойде на уговорената среща, данните ще бъдат изтрити на следващия ден. Разполагате с право да изискате от администратора достъп до коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването на личните Ви данни, или с право да направите възражение срещу обработването, както и с право на преносимост на данните.

Можете да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни по всяко време (без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено), като пишете на администратора, адвокат Лиляна Бакайоко.

За всяка допълнителна информация или оплакване можете да се обърнете към Комисията за защита на личните данни. Приканваме Ви, на първи етап, да се свържете с нас.