Лиляна Бакайоко / Публикации

Публикации в Бюлетина на кантората на Лиляна Бакайоко и в Бюлетина на ААФ:

» Covid-19. Principales mesures de soutien aux entreprises, en France et en Bulgarie, Бюлетин на кантората на Лиляна Бакайоко и Бюлетин на Асоциация на адвокатите франкофони, Март 2020 г.

» Entreprendre à l’international. L’écueil du droit français relatif au “travail dissimulé”, Бюлетин на кантората на Лиляна Бакайоко и Бюлетин на Асоциация на адвокатите франкофони, Септември 2019 г.

Публикации във Франция :

» Ангажиментът в правото (Индивидуализацията и Гражданският кодекс през XXI век), (L’engagement en droit (L’individuation et le Code civil au XXIème siècle)), 445 стр., Éditions Publibook Université, Париж, Франция, 2007 г.

» Ангажиментът в правото, или разсъждения върху непризнатата основа за оптимизация на правото (L’engagement juridique, ou quelques réflexions sur le méconnu support de l’optimisation du droit), Revue de la Recherche Juridique, Droit Prospectif, Париж, Франция, № 2006-1, стр. 505-523.

» Ангажиментът в правото, (L’engagement en droit), 307 стр., Докторска дисертация, ANRT, Париж, Франция, 2004 г.

Публикация в България :

» Необходимост от промени в процесуалното законодателство, с оглед на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Правен Свят, България, № 10, декември 2011 г., стр. 74-79.