Адвокатска кантора по френско и българско право

Кантората на Лиляна Бакайоко оказва юридическо съдействие на клиентите си в приложение както на френското право, така и на българското право, и осигурява представителство както пред френските, така и пред българските съдилища, в частност в следните области:

img
Търговско право
» Търговски сделки
» Регистрация на еднолични търговци
» Прехвърляне на фирми на еднолични търговци
» Търговски дружества (вж. Дружествено право)
» Търговско представителство
img
Дружествено право
» Учредяване и вписване в Търговския регистър на търговски дружества
» Прехвърляне на дружествени дялове
» Преобразуване на търговски дружества
» Прекратяване на търговски дружества
» Ликвидация на търговски дружества
» Несъстоятелност
img
Международно частно право
» Приложимо право
» Международна компетентност на българските и френските съдилища
» Признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни решения и други актове
img
Данъчно право
» Данъчно облагане на физически лица
» Данъчно облагане на юридически лица
» ДДС, индиректни данъци
» Международно данъчно облагане
» Данъчен контрол и данъчно процесуално право
img
Право на конкуренцията
» Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
» Злоупотреба с монополно или господстващо положение
» Контрол над концентрациите между предприятия
» Забрана за нелоялна конкуренция
img
Енергийно право
» Възобновяеми енергийни източници
» Невъзобновяеми енергийни източници
img
Право на интелектуалната собственост
» Право на индустриалната собственост
» Авторско право
» Права, сродни на авторското право
img
Гражданско право
» Граждански сделки
» Дееспособност на физическите лица
» Актове за гражданско състояние
» Граждански дружества
» Упълномощаване и представителство
img
Семейно право
» Брачни договори
» Развод
» Произход
img
Вещно право
» Право на собственост
» Съсобственост
» Етажна собственост
» Право на строеж
img
Потребителско право
» Нелоялни търговски практики
» Безопасност и качеството на стоките и услугите
» Гаранция на потребителската стока
» Рекламации
img
Трудово право
» Сключване, изпълнение и прекратяване на трудови договори
» Защита срещу незаконно уволнение
img
Право на обществените поръчки
» Процедури за обществени поръчки
» Сключване на договори с възложителя
» Изпълнение на обществена поръчка
» Съдебни спорове, свързани с обществени поръчки
img
Европейско право
» Европейска конвенция за правата на човека
» Европейски съд по правата на човека (ЕСПЧ)
img
Процесуално право и арбитраж
» Юридическо представителство пред френските и българските съдилища
» Юридическо представителство пред арбитражни съдилища